ببخش مرا


گروه اینترنتی ایران سان

ببخش که برگ هایت را لگد کردم .
ببخش که مرگت را می بینم اما کاری از عهده ام بر نمی آید .
ببخش که چوب های خشکت را در آتش ;سوزاندم تا گرم شوم.
خاطرات زیادی با هم داشتیم ببخش ببخش که تو را رها می کنم
و به سراغ زمستان می روم ... من رفیق نیمه راه نیستم این تقدیر تو است که، می میری!

و اما پاییز به من می گوید:
خداحافظ انسان، من نمی میرم در این دنیا من همیشه بوده ام و خواهم بود.
تو مرا ببخش که; یک بار دیگر رفتم و با رفتنم; یک پاییز دیگر از عمرت را با خود بردم.
من رفیق بدی نیستم این تقدیر تو است.!!!


 

/ 4 نظر / 26 بازدید
شراره میسا

@...............@..........@............@@@@@..........@ @@..........@@......@.....@......@..........@......@....@ @.@........@.@....@.........@....@..........@....@........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@................@....@.........@ @....@..@....@....@.........@................@....@.........@ با عکس های خنده دار منتظرتم[چشمک]

شراره ميسا

$$$$$$$______$$$$$$$ __$$______$$$__$$$_____$$ _$$_________$$_$$________$ _$___________$$$_________$ _$__________$$_$$________$ _$$_________$$$$$_______$$ __$$_________$$$_______$$ ____$$________$_______$$ _____$$$_____________$$ _______$$__________$$ __________________$$ _________________$$ ________________$$ _______________$$ _______________$$ _______________$$$__$$ ________________$$_$$$ ________________$$$$$$ _________________$$$$$$ ______________$$$$$$$$$$ با چندتا مطلبجالب آپم منتظرتم[چشمک]

شراره میسا

*   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  * آپــــــــــــــــــــــــم ☆ ★  ♥  *  ★   ★ ★ * ♡  ☆      ★  ♥   ☆ * ★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★  ♥  *  ★   ★ ★ * ♡  ☆      ★  ♥   ☆ * ★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★  ♥  *  ★   ★ ★ * ♡  ☆      ★  ♥   ☆ * ★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★  ♥  *  ★   ★ ★ * ♡  ☆      ★ ♥  *  ★   ★ ★ * ♡  ☆      ★  ♥   ☆ * ★